Договір

Договір про надання телекомунікаційних послуг № __________________«_____»__________________ 20_____р.                                              м. Дунаївці

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інстал-нет» (www.Instal.net.ua) , у подальшому «Оператор», , в особі ___________________________________________________________, який(ка) діє на підставі ___________________________________________, з однієї сторони, та ______________________________________________________________________________________________, у подальшому «Абонент», який(ка) діє від власного імені, як фізична особа, з другої сторони, в подальшому названі разом «Сторони», уклали цей Договір про надання телекомунікаційних послуг, у подальшому «Договір», про наступне:

 • ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Оператор за письмовим замовленням Абонента, що є невід’ємною частиною цього Договору, надає телекомунікаційні послуги (надалі – Послуги), а Абонент зобов’язується їх прийняти та оплатити.
  2. Надання Послуг починається з моменту активації Абонентського обладнання Абонента в телекомунікаційній мережі Оператора та внесення у повному обсязі Абонентської плати згідно обраного Тарифного плану, якщо інше не передбачено умовами обраного Тарифного плану.
  3. Порядок надання та отримання Послуг регулюється положеннями цього Договору, Правилами користування телекомунікаційними послугами ТОВ «Інтел-нет» (надалі – Правила), Правилами користування тарифними планами ТОВ «Інтел-нет», та нормами чинного законодавства України.
  4. Даний договір є Публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.
 • ОПЕРАТОР ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ
  1. Надавати Послуги згідно письмового замовлення Абонента та відповідно до положень цього Договору, Правил та норм чинного законодавства України.
  2. На вимогу Абонента надавати йому інформацію про Послуги, Тарифні плани, а також іншу інформацію, передбачену нормами чинного законодавства України, телефоном, поштою, у відділі продажу або у відділі обслуговування Оператора, за допомогою телефонного, електронного зв’язку та розміщення інформації на офіційному веб-сайті Оператора.
  3. На підставі письмового звернення Абонента повернути невикористану частину попередньої оплати у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, у строки та на умовах, визначених Правилами.
 • ОПЕРАТОР МАЄ ПРАВО
  1. Не розпочинати надання Послуг до моменту фактичного отримання від Абонента попередньої оплати у повному обсязі, якщо інше не передбачено умовами обраного Тарифного плану.
  2. Призупинити надання Послуг в разі відсутності на особовому рахунку Абонента коштів, достатніх для повної оплати Послуг за один розрахунковий період, а також й в інших випадках, передбачених положеннями Правил та норм чинного законодавства України.
  3. У випадку перебування Послуг в призупиненому режимі більш ніж 3 (три) місяця поспіль через виникнення заборгованості, припинити дію цього Договору в односторонньому порядку.
  4. Змінювати у встановленому законодавством порядку Тарифні плани, попередивши про це Абонента не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дати введення нових змін в дію.
  5. Проводити планові регламентні роботи телекомунікаційної мережі, при цьому зобов’язується проводити їх у нічний час та/або в час, коли це може завдати найменшої шкоди Абоненту.
  6. В односторонньому порядку припинити/призупинити надання Послуг на умовах та в порядку, встановлених положеннями цього Договору, Правил та норм чинного законодавства України. Припинити надання Послуг, якщо Абонент використовує Послуги так, що це може призвести або призводить до зниження якості телекомунікаційних послуг Оператора, які надаються іншим абонентам.
 • АБОНЕНТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ
  1. Користуватися Послугами відповідно до положень цього Договору, Правил та норм чинного законодавства України.
  2. Своєчасно здійснювати оплату замовлених Послуг згідно обраного Тарифного плану у порядку, передбаченому Договором та Правилами. Самостійно слідкувати за станом особового рахунку, вчасно вносити передбачені Тарифним планом платежі.
  3. Без погодження з Оператором не передавати права та обов’язки за цим Договором іншим юридичним чи фізичним особам, не використовувати Послуги для надання їх третім особам.
  4. Повідомляти Оператора про зміну адреси або будь-які інші зміни, пов’язанні з наданням Послуг, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту виникнення таких змін.
  5. Дотримуватись норм чинного законодавства України, що стосується інформації, її передачі та захисту, а також не використовувати Послуги для поширення забороненої інформації.
 • АБОНЕНТ МАЄ ПРАВО
  1. Користуватися Послугами, що надаються за цим Договором в межах зони покриття Оператора, корегувати перелік та обсяг Послуг в порядку, передбаченому Договором та Правилами.
  2. Внести більшу суму платежу, ніж та, що передбачена обраним Тарифним планом.
  3. З власної ініціативи припинити строк дії Договору, письмово попередивши про таке припинення не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до запланованої дати припинення.
  4. Отримувати детальну інформацію про фактичне використання Послуг за цим Договором, постійну технічну та консультаційну допомогу щодо отримання Послуг за телефонами служби сервісної підтримки: +38-067-382-999-7, електронною поштою за адресою: customer_care@instal.net.ua та/або в Персональному кабінеті Абонента на офіційному сайті www.Instal.net.ua
 • ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  1. Абонент здійснює оплату замовлених Послуг у вигляді попередньої оплати, яка повинна бути зарахована на розрахунковий рахунок Оператора не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до початку розрахункового періоду. Розрахунковий період становить – 00 годин 00 хвилин кожного 1 (першого) числа місяця та закінчується о 23 годині 59 хвилин останнього числа кожного місяця.
  2. У випадку, якщо до 00 годин 00 хвилин кожного 1 (першого) числа місяця на особовому рахунку Абонента не достатньо коштів, необхідних для покриття Абонентської плати за один розрахунковий період у повному обсязі, тобто виникає заборгованість, Оператор може призупинити надання Послуг. Поновлення надання Послуг після призупинення відбувається після фактичного зарахування коштів, достатніх для сплати заборгованості та попередньої оплати за наступний розрахунковий період. Заборгованістю вважається несплата Абонентської плати, нарахованої в місяць відключення Абонента від телекомунікаційної мережі Оператора.
  3. Оплата за Послуги здійснюється на підставі цього Договору в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Оператора.
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором, Правилами, Законом України «Про телекомунікації» від 18.11.2003р. №1280-ІV із змінами та доповненнями, Постановою КМУ «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» від 11.04.2012 р. № 295 із змінами та доповненнями, іншими нормами чинного законодавства України.
  2. Оператор не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг у разі настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Оператора.
 • СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його обома Сторонами. Строк дії цього Договору складає один рік з моменту набуття ним чинності. Якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення строку цього Договору жодна із Сторін письмово не заявить про намір припинити цей Договір, то він вважається продовженим (пролонгованим) на наступний рік на таких самих умовах. Така пролонгація строку цього Договору можлива без обмеження кількості разів.
  2. Оператор може достроково в односторонньому порядку припинити цей Договір попередньо повідомивши Абонента за 30 календарних днів.
 • ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні у тому випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками обох Сторін.
  2. Оператор підтверджує, що він є платником податку на прибуток на загальних умовах відповідно до чинного законодавства України.
  3. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.
  4. Сторони домовились, що сайт Оператора www.Instal.net.ua є офіційним джерелом інформації стосовно Послуг, умов Тарифних планів, зони покриття Оператора, Правил, тощо.
  5. Своїм підписом Абонент підтверджує, що ознайомлений із положеннями цього Договору, Правилами користування телекомунікаційними послугами ТОВ «Інтелектуальні комунікації» та Правилами користування тарифними планами, приймає їх та зобов’язується виконувати.
 • РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ТОВ «Інтел-нет» Абонент
Адреса реєстрації: 32400 м. Дунаївці, вул. Шевченко, 51
Адреса для листування: 32400 м. Дунаївці, а/с №5
Код ЄДРПОУ 40497808
П/р 26009052301036 у Хмельницькій філії Приватбанку, м.Хмельницький,

МФО 315405

www.Instal.net.ua, e-mail: info@instal.net.ua Тел./факс: +38-067-382-999-7
____________________________________/_____________________________/ ________________________________________________/____________________________________/

(підпис, П.І.Б. уповноваженої особи)                                                                                                                                                                                       (підпис, П.І.Б. Абонента)
Замовлення на послуги № ______________ від «_____» _______________ 20___р.

до Договору про надання телекомунікаційних послуг

№ __________________ від «_____»__________________ 20____р.

 

Інформація про Абонента

Прізвище
Імя
По-батькові
Дата народження дд мм рррр
Паспорт серія
Ким виданий
Дата видачі дд мм рррр
Ідентифікаційний номер
Дом. телефон
Моб. телефон
Електронна адреса

 

Адреса реєстрації Абонента

Поштовий індекс
Область
Район
Населений пункт
Вулиця
буд. корп. кв.

 

Адреса фактичного місця проживання Абонента

Поштовий індекс
Область
Район
Населений пункт
Вулиця
буд. корп. кв.

 

Телекомунікаційні послуги

Перелік Доступ до мережі Інтернет / Передача даних
Назва Тарифного плану
Швидкість завантаження, до Мбіт/с
Швидкість відправлення, до Мбіт/с
Включений трафік, Мбайт
Абонентська плата, грн. без ПДВ
Вартість додаткового трафіку, грн./МБ

Інформація, що заповнюється представником Оператора

Логін
Пароль
МАС адреса 1
МАС адреса 2

 

Я, Абонент, своїм підписом підтверджую дійсність інформації, що вказана вище, а також надаю право Оператору на реєстрацію, збирання, накопичення, використання, обробку, поширення своїх персональних даних задля мети виконання умов цього Договору про надання телекомунікаційних послуг. Я отримав повну та детальну інформацію щодо телекомунікаційних послуг, умов Тарифних планів, що надаються Оператором. Я ознайомлений із положеннями укладеного Договору, Правил користування телекомунікаційними послугами та Правил користування тарифними планами ТОВ «Інтел-нет» та зобов’язуюсь їх виконувати.

 

Представник Оператора

або Дилера, який діє в рамках Дилерської угоди

№ __________ від «____» ____________ 20____р.

 

 

________________________/_______________________/                                             ________________________/_____________________/

(П.І.Б., підпис уповноваженої особи)                                                                                                                                                                                         (П.І.Б., підпис Абонента)